Wat is vrijeschoolonderwijs

Op een vrijeschool leren de kinderen hetzelfde als op iedere andere basisschool maar dan méér. Met de informatie op onze website proberen we een zo goed mogelijk beeld te geven van het vrijeschoolonderwijs. Je kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met één van onze vrijescholen voor het bijwonen van een informatieochtend en een kijkje in de school.

Vaardigheden voor hoofd, hart en handen

De vrijeschool biedt een breed onderwijspakket aan, dat hoofd, hart en handen betrekt in het leren. Op de vrijeschool leer je wanneer je een werkwoord met een 'd' of 'dt' schrijft, je leert de tafels van 1 t/m 10 op te zeggen, sommetjes maken of waar Groningen ligt. Maar omdat het in het leven om veel meer draait dan rekenen en taal alleen, leer je op een vrijeschool veel meer dan dat. Naast lezen, schrijven en rekenen leren de kinderen o.a. vreemde talen spreken, bewegen, toneelspelen, schilderen, tekenen en zingen. De kinderen komen vaak buiten en werken in de schooltuin. In onze opvatting van onderwijs gaat het dan ook om drie aspecten:

  • het denken: cognitieve vaardigheden (kennis);
  • het gevoel: sociaal-emotionele vaardigheden;
  • de wil: motorische en praktische vaardigheden.

Pedagogie

Het vrijeschoolonderwijs is geïnspireerd door de antroposofie. Heel kort gezegd gaat de antroposofie ervan uit dat ieder mens een eigen levensweg bewandelt. Daarbij maak je zowel een lichamelijke als geestelijke ontwikkeling door. Bij kinderen op de basisschool is dat eerste wel heel duidelijk te zien: zij groeien van kleine kleuter tot bijna-puber. De pedagogische uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs zijn gericht op de ontwikkeling van de individuele kwaliteiten van het kind.

Vrij, niet vrijblijvend

Het 'vrije' in 'vrijeschool' heeft niets te maken met vrijblijvendheid. Kinderen krijgen een duidelijke structuur aangeboden. Regels zijn regels. Het 'vrije' heeft betrekking op de vrijheid en de verantwoordelijkheid die de leerkracht heeft. Deze kan, binnen de wettelijke- en door de school gestelde kaders, zelf de lesstof en zijn of haar eigen professionaliteit ontwikkelen. Dat resulteert in wakkere, leergierige en gemotiveerde leerkrachten.

Wat is de vrijeschool

Ritme en lesstof

Een dag op de vrijeschool verloopt klassikaal volgens een vast ritme zowel in de kleuterklassen als in de 1e t/m de 6e klas.

Kleuterkinderen krijgen lesstof aangeboden binnen een vast weekritme. Kleuters leren spelenderwijs, door te dóen. Bijvoorbeeld: door met blokken en kisten te spelen en te bouwen ervaren zij vanzelf wat boven en onder is. Zij leren ordenen, structureren en oorzaak en gevolg kennen. Zij zijn met hun hele lijf actief en volop in beweging. Zo kunnen ze goed voorbereid naar de 1e klas (= groep 3).

Vanaf de eerste klas krijgen de kinderen in de ochtenduren een hoofdvak zoals rekenen, taal, aardrijkskunde, heemkunde, dier- en plantkunde, geschiedenis en natuurkunde. De meeste hoofdvakken worden aangeboden in zogenaamde periodes. De leerlingen maken dan grondig kennis met één leerstofgebied. Dan laten ze het een tijdje los, om zich op het volgende te concentreren. In de tussentijd ‘rijpt’ het geleerde verder door. Zo maken de leerlingen zich de stof gaandeweg helemaal eigen.

In de lesuren na het periodeonderwijs worden de vaklessen onderwezen als bijvoorbeeld rekenen, taal, lezen, Engels en Duits, euritmie, muziek, (vorm)tekenen, schilderen, gymnastiek, tuinbouw handwerken en handenarbeid.

Thema's en vertelstof

Het lesprogramma sluit aan bij de leeftijd, drijfveren en mogelijkheden van het kind. Leerkrachten van de vrijeschool ontwerpen veelal zelf de lessen aan de hand van de leerdoelen. Zo kan de leerkracht ingaan op actualiteit, context en specifieke vragen.

Op de vrijeschool worden veel verhalen verteld aan de kinderen, de zogenoemde ‘vertelstof’. Elke klas heeft zijn eigen thema passend bij de ontwikkelingsfase van het kind. De verhalen kunnen uitgangspunt zijn voor de lessen.

Jaarfeesten

Binnen het ritme van de dag worden inspanning en ontspanning bewust met elkaar afgewisseld. Schoolbreed wordt veel aandacht besteed aan het ritme van het jaar. Er is veel aandacht voor de natuur, de verschillende seizoenen en de seizoensproducten die daarbij horen. Belangrijk op de vrijeschool zijn de jaarfeesten: Sint Michael, Sint Maarten, Advent, Sint Nicolaas, Kerstmis, Driekoningen, Carnaval, Palmpasen, Pasen, Pinksteren en Sint Jan. Deze feesten worden met elkaar gevierd.

Klassen of groepen

De basisschool heeft een duur van gemiddeld 8 jaar. De kleuterklassen (gelijk aan groep 1 en 2) en de onderbouw klas 1 t/m 6 (gelijk aan groep 3 t/m 8). Klas 1 t/m 6 zijn op de meeste scholen jaarklassen, maar kunnen ook, afhankelijk van de grootte van de school, combinatieklassen zijn (klas 1/2, klas 3/4 en klas 5/6).

Toetsing en rapportage over de leerling

Vanaf schooljaar 2013-2014 heeft het ministerie van onderwijs vastgesteld hoe de leerling-prestaties op een school gevolgd en getoetst moeten worden op het gebied van taal en rekenen. De vrijescholen hebben vanzelfsprekend een leerlingvolgsysteem en doen mee met de landelijke toetsing. Omdat het vrijeschoolonderwijs zoveel méér is dan alleen deze cognitieve vaardigheden, hanteren wij ook aanvullend onze eigen pedagogische kwaliteitsnormen voor de cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en praktische vaardigheden. De ouders worden door middel van gesprekken en getuigschriften op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind op alle vlakken.

Prestatie van de scholen

Alle scholen binnen de samenwerkende vrijescholen Zuid-Holland voldoen aan de kwaliteitsnormen die het ministerie van onderwijs stelt aan het basisonderwijs. Dat is belangrijk, maar voor ons geen reden om achterover te gaan leunen. De kwaliteit kan altijd nóg beter en wordt niet alleen bepaald door normen van het ministerie. Omdat het vrijeschoolonderwijs naast het reguliere aanbod een breder en diepgaander pedagogisch programma aanbiedt aan de leerlingen, zijn er meerdere kwaliteiten die we moeten borgen. De samenwerkende vrijescholen Zuid-Holland zijn actief en intensief bezig met de kwaliteitsontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs.

Inspectierapporten

Via onderstaande links kunt u het inspectierapport van de Inspectie van het Onderwijs per school bekijken:

Na de basisschool

Aan het einde van de basisschool heeft een kind van de vrijeschool zijn/haar motoriek, gevoel en verstand geschoold en goed ontwikkeld. Deze vermogens vormen de basis om met vertrouwen, inzicht, kracht en verstand door te stromen naar het voortgezet onderwijs.

Op veel vrijescholen ligt het niveau van de uitstroom boven het landelijk gemiddelde. Elk jaar weer kiest een aantal kinderen ervoor om naar het voortgezet onderwijs van de vrijeschool in Den Haag, Rotterdam, Leiden of Delft (vwo, havo of vmbo) te gaan. Ook wordt veel gekozen voor een andere school binnen het voortgezet onderwijs.

De overstap van de vrije basisschool naar regulier voortgezet onderwijs verloopt doorgaans goed. Kinderen die van de vrijeschool komen hebben geleerd om te zoeken naar de mogelijkheden en niet te struikelen over de onmogelijkheden. Vrijeschoolkinderen worden vaak getypeerd als creatieve denkers, betrokken bij de school. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vrijeschoolleerlingen leren leuk blijven vinden, ook aan het einde van de schooltijd.

Waarom kiezen voor vrijeschoolonderwijs

Onze maatschappij verandert voortdurend. De wereld wordt complexer. Kinderen die beginnen met de basisschool worden voorbereid op een toekomst die we nog niet precies kennen. De kunst van goed onderwijs is ze die kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen die er toe doen in de toekomst. Dat zijn bij uitstek sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden waardoor kinderen stevig in hun schoenen staan, zichzelf kennen en hun eigen talenten blijven ontwikkelen. Met onderwijs voor 'hoofd, hart en handen' geven wij het onderwijs voor de 21ste eeuw.

Je kind aanmelden/kennismaken met een school

Om kennis te maken met de school worden op de verschillende scholen informatiemiddagen of -ochtenden georganiseerd. Daarnaast is het leuk eens te gaan kijken tijdens de lentemarkt, de adventmarkt of de bazaar. Je bent daar op iedere school van harte welkom!

Voor meer informatie of het aanmelden van je kind kan je het beste direct contact opnemen met de school waar je interesse naar uit gaat.

klik hier en bekijk de informatiefilm over het vrijeschoolonderwijs
Coverflow
Coverflow
Coverflow
Google Maps kaart wordt ingeladen...
Coverflow
Coverflow
Coverflow