Klachtenregeling, klagen mag, maar wel via de juiste weg

Onvrede kan altijd voorkomen en dient altijd eerst besproken te worden met direct betrokkenen. Het is hierbij van belang dat er op een vooraf bepaald moment, op respectvolle wijze met elkaar gecommuniceerd wordt. Het tijdig bespreekbaar maken van onvrede voorkomt escalatie. We vinden het wenselijk dat mensen elkaar kunnen en durven aanspreken.
Een belangrijk uitgangspunt is hierbij dat we met elkaar spreken en niet over elkaar.
Het kan echter wel eens voorkomen dat de onvrede blijft en u er niet uit komt met de direct betrokkene. U heeft een klacht.
Er zijn verschillende soorten klachten:

  1. klachten van organisatorische aard
  2. klachten van onderwijskundige aard
  3. klachten over veiligheid of intimidatie

Klachten van organisatorische aard horen bij de schoolleider.
Klachten van onderwijskundige- of pedagogische aard horen in eerste instantie bij de leerkracht. Indien u er samen niet uitkomt, dan kunt u samen de schoolleider in het vraagstuk betrekken.
Klachten over schoolveiligheid of intimidatie kunt u kenbaar maken bij de schoolcontactpersoon of de externe vertrouwenspersoon. De schoolcontactpersoon of de externe vertrouwenspersoon kunnen u begeleiden in de klachtroute. Zij zullen niet bemiddelen, maar naast u gaan staan en volgen of het proces van de klacht goed verloopt.
Iedere school heeft een schoolcontactpersoon, ook kinderen kunnen daar terecht.
Wanneer een klacht in behandeling wordt genomen zal de schoolleider of bestuurder betrokkenen horen en passende maatregelen nemen. Indien u ontevreden bent over de afhandeling van de klacht kunt u terecht bij de landelijke klachtencommissie.
Klachten willen we graag voorkomen. Als er een klacht is, willen we er graag samen sterker uit komen.

In de bijlage vind u de gehele procedure.

contactgegevens:

Externe vertrouwenspersoon CED groep
heer Jeroen Meijboom en mevrouw Els Rietveld- van Santvoord
Telefoonnummer : 010-4071599
E-mailadres : evp@cedgroep.nl

Stichting Geschillencommissies Bijzonder onderwijs. (dit is de
landelijke klachtencommissie):
Postbus 82324, 2508 EH DEN HAAG
Telefoonnummer : 070-386 16 97
E-mailadres : info@gcbo.nl

College van Bestuur Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid Holland:
Peter Schreuder
Postbus 4292, 3006 AG Rotterdam
Telefoonnummer : 06 – 1429 6399
E-mailadres : bestuur@svzh.nl

Voor naam en telefoonnummer van de schoolcontactpersoon verwijzen wij naar de website van de desbetreffende school.

klik hier en bekijk de informatiefilm over het vrijeschoolonderwijs
Coverflow
Coverflow
Coverflow
Google Maps kaart wordt ingeladen...
Coverflow
Coverflow
Coverflow