Raad van Toezicht

Sinds 1 januari 2015 is het Raad van Toezichtmodel bij de Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland (hierna SVZH) operationeel, als rechtsopvolger van de afzonderlijke stichtingen VSRR, de st. Widar en de st. Wonnebald die per januari 2015 zijn gefuseerd.

De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig College van Bestuur (CvB). De Raad van Toezicht heeft verschillende taken en bevoegdheden. Behalve als toezichthouder fungeert de Raad van Toezicht ook als werkgever en als adviseur van en klankbord voor het College van Bestuur.

Werkgever
De werkgeversfunctie van de Raad van Toezicht bestaat uit het zorgdragen voor een goed samengesteld en functionerend College van Bestuur, het beoordelen van de leden van het College van Bestuur en alle verantwoordelijkheden die behoren bij de rol als werkgever.


Toezichthouden
De stichting heeft het bestuur en intern toezicht gescheiden conform artikel 17 van de Wet op het Primair Onderwijs.
Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de SVZH en oefent de daarbij behorende bestuurlijke taken en bevoegdheden uit. De toezichthoudende taak strekt zich uit tot het houden van toezicht op het handelen van het College van Bestuur, op de algemene gang van zaken binnen de onderwijsinstelling, de naleving van de wet en regelgeving, de rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht. Dat betekent dat de Raad van Toezicht alle aspecten van de SVZH en alle relevante belangen in overweging neemt. Bij de vervulling van haar taak, richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de SVZH, rekening houdend met het feit dat de stichting een organisatie is met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. De toezichthoudende taak strekt zich in ieder geval uit tot:
• bewaken van de doelstellingen en grondslag van de stichting;
• goedkeuring van het strategisch beleid;
• goedkeuring van de jaarrekening en de (meerjaren) begroting;
• goedkeuring van het jaarverslag;
• benoeming en ontslag van de leden van het College van Bestuur;
• vaststelling van de rechtspositie en bezoldiging van de leden van het College van Bestuur;
• wijziging van de statuten
• benoemen van de externe accountant.

Klankbord (adviseren en netwerken)
De leden van de Raad van Toezicht beschikken allen over een bepaalde deskundigheid. Vanuit die deskundigheid geven de leden van de Raad van Toezicht, gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is klankbord voor het College van Bestuur.

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden.
De Raad van Toezicht kent een samenstelling die voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden waarborgt.

Dhr. N. de Schrijver, voorzitter
Dhr. D. Lodewijk, lid
Mw. J. Kessener, lid
Mw. I. Miedema, lid

Commissies

Auditcommissie : voorzitter commissie Douwe Lodewijk; lid Nicolaas de Schrijver

Identiteit & kwaliteit: voorzitter Irma Miedema, lid Jindra Kessener

Renumeratie: voorzitter Jindra Kessener, lid Nicolaas de Schrijver

klik hier en bekijk de informatiefilm over het vrijeschoolonderwijs
Coverflow
Coverflow
Coverflow
Google Maps kaart wordt ingeladen...
Coverflow
Coverflow
Coverflow